نقش منابع و کانال‌های ارتباطی - اطلاعاتی در نگرشِ مرتعداران نسبت به اصلاح و احیای مراتع (منطقه مورد مطالعه: استان کُردستان، شهرستان قُروه)

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری،

2 عضو هیئت علمی گروه مرتع، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 فارغ‌التحصیل گرایش آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد

چکیده

منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی مناسب، می‌توانند با ایفای نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهنده، به­عنوان عامل تغییر در دانش، ادراک و نگرش افراد نقش مهمی را در اصلاح و احیای مراتع ایفا کنند. هدف از این پژوهش بررسی نقش منابع و کانال­های ارتباطی در نگرشِ مرتعداران نسبت به اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قُروه بود. جامعه آماری 400 نفر از مرتعداران در شش سامان عرفی شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در این تحقیق 196 نفر انتخاب شد. برای سنجش داده‌­ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. ابزار جمع‌­آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از اساتید رشته­ مرتعداری و کارشناسان منابع طبیعی و به­‌منظور برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که کانال­های ملّی، محلّی و بین‌المللی با نگرش مرتعداران رابطه مثبت و معنی­دار دارند. به­علاوه؛ نتایج نشان داد که شاخص­های کانال­های ارتباطی و منابع اطلاعاتی قادر به تبیین 56 درصد از واریانس کل نگرش مرتعداران نسبت به اصلاح و احیای مراتع بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که با بهبود شاخص­های منابع و کانال­‌های ارتباطی و اطلاعاتی، نگرش مثبت و در نهایت مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مراتع افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها