مکان‌یابی و اولویت بندی مناطق مناسب برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی با استفاده مدل ANP (منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز سد طرق)

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

2 هیئت علمی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

چکیده

اختصاص بودجه­های اقتصادی برای اجرای پروژه­های آبخیزداری بر­اساس اهمیت منطقه از نظر اقتصادی (آب و خاک)، اجتماعی و توریستی انجام می­شود. در این تحقیق از روش تصمیم­گیری چند معیاره (ANP) برای اولویت­بندی منطقه جهت اجرای پروژه­های آبخیزداری(سدهای اصلاحی توری سنگی) استفاده شد. در­مرحله اول معیارها که شامل عوامل طبیعى(رسوبدهى، شیب، رخساره ژئومرفولوژى و کاربری اراضی)، اقتصادى(نزدیکى­روستا، جاده­ و­ منابع قرضه) تعیین شد. در ­مرحله بعد برای تعیین تاثیر عوامل در مکان­یابی و اولویت­بندی مناطق برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی از نظرات کارشناسی(پرسشنامه) و برای تعیین مقدار ضریب اهمیت معیارها از نرم­افزار Super decision استفاده گردید. در ادامه با هم­پوشانی نقشه­ها، نقشه نهایی مکان­یابی و اولویت­بندی زیر­حوزه­های منطقه بدست­آمد.­ نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر در مکان­یابی را عامل فرسایش با ضریب اهمیت 407/0 و شیب با ضریب اهمیت 241/0 داشته­اند. براساس نقشه نهایی 19 درصد از منطقه در اولویت اول احداث سدهای اصلاحی قرار دارد. تجزیه و تحلیل نقشه نهایی نشان می­دهد که این روش نتایج قابل قبولی و توانایی بالایی برای مکان­یابی و اولویت­بندی به صورت کاربردی را دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها