ارزیابی دانش بهره‌برداران در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، نویسنده مسئول

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

دانش بهره‌­بردارن نقش مهمی در بهره‌­برداری و حفاظت پایدار از منابع طبیعی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دانش بهره‌­برداران دامدار در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و تحلیل عوامل موثر بر آن بود که به روش توصیفی- همبستگی و از طریق ترکیبی از روش‌های پیمایش و مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش را 1280 بهره‌­بردار در مناطق روستایی شهرستان ماهنشان تشکیل می­‌دادند که طرح­های مرتعداری در آن­‌ها انجام شده بود یا در حال اجرا بود که با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی چند مرحله‌­ای 204 نفر انتخاب گردیدند. داده‌­ها از طریق بررسی اسناد، گروه‌­های متمرکز، مصاحبه­‌های نیمه ساختاریافته و مصاحبه‌­های ساختار یافته از طریق پرسشنامه، جمع­‌آوری گردید. یافته­‌ها نشان داد، نگرش بهره‌­برداران نسبت به اهمیت مراتع مناسب بود و دانش آنان در زمینه اقدامات بیولوژیکی و مدیریت چرای مراتع نسبتاً بالا بود ولی دانش آن­‌ها در مورد عملیات مکانیکی در حد کم بود. همچنین، بر اساس تحلیل رگرسیونی گام به گام، 7/35 درصد تغییرات دانش بهره­بردران در مورد اقدامات حفاظت از مراتع بوسیله متغیرهای نگرش نسبت به اهمیت منابع طبیعی، سن، تعداد کندوی زنبور عسل، تعداد دوره‌­هایی که فرد شرکت کرده است، روابط با کارشناسان منابع طبیعی و دریافت اطلاعات از برنامه‌­های تلویزیونی، تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها