پیش‌بینی تغییرات فصلی و ماهانه تبخیروتعرق پتانسیل و پارامترهای اقلیمی با استفاده از ریزمقیاس‌نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو HADCM3 در دو ایستگاه خشک و نیمه خشک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان زدایی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دکتری اقلیم شناسی ،استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه هرمزگان

چکیده

تغییراقلیم اثرات عدیده‌ای بر پارامترهای اقلیمی از جمله بارش، دما و تبخیرو تعرق و بدنبال آن منابع آبی دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و تبخیروتعرق‌پتانسیل با استفاده از داده‌های خروجی مدل HADCM3 در دو ایستگاه خشک (بندرعباس) و نیمه‌خشک (شهرکرد) است. ابتدا داده‌های روزانه بارش، ساعت آفتابی، دمای کمینه و بیشینه به روش آماری و با مدل LARS-WG تحت سه سناریوی A1B, A2و B1 ریزمقیاس شده‌اند. سپس پارامترهای اقلیمی مذکور برای دوره 2030-2011 شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد طبق هر سه سناریو میانگین دما در تمام ماه‌ها و فصل‌ها در هر دو ایستگاه افزایش می‌یابد. بیش‌ترین افزایش در دمای بیشینه و کمینه تحت سناریوی A1B در ماه ژوئیه در ایستگاه شهرکرد مشاهده شد. طبق تمام سناریوهای مورد بررسی، بارش‌های زمستانه در ایستگاه شهرکرد افزایش می‌یابد که این افزایش نشان‌دهنده تقویت جریان‌های بارشی مانند سیستم‌های مدیترانه‌ای و سودانی است و افزایش بارش‌های تابستانه در ایستگاه بندرعباس را می‌توان به تقویت سیستم بارشی موسمی نسبت داد. تبخیر و تعرق پتانسیل در تمام ماه‌ها و فصل‌های گرم سال در هر دو ایستگاه افزایش یافته است. این افزایش در ماه‌هایسداله گرم سال چشمگیرتر است. در مجموع رفتار بارشی هر دو ایستگاه در برابر تغییراقلیم متفاوت است. اما سایر پارامترهای هر دو ایستگاه رفتار مشابهی را در برابر تغییر اقلیم نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها