دوره و شماره: دوره 4، شماره 12 - شماره پیاپی 7، اردیبهشت 1395 
ارزیابی کارایی ضریب برفی چاندرا در حوزه‌های آبخیز کوهستانی (استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 1-6

نسیمه خلیلی سامانی؛ علی فتح‌زاده


پیش‌بینی تغییرات فصلی و ماهانه تبخیروتعرق پتانسیل و پارامترهای اقلیمی با استفاده از ریزمقیاس‌نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو HADCM3 در دو ایستگاه خشک و نیمه خشک

صفحه 7-12

زهرا جمالی؛ اسداله خورانی


تحلیل مفاهیم حاکم بر فرآیندهای فرسایش آبی، تولید و انتقال رسوب در حوزه‌های آبخیز

صفحه 13-23

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی


بررسی کیفیت آب رودخانه هراز براساس شاخص کیفی NSFWQI

صفحه 25-31

اسماعیل نیکزادطهرانی؛ مجتبی خوش‌روش؛ محمد میر ناصری


تعمیم نتایج کرت‎های آزمایشگاهی و صحرایی فرسایش تحت باران شبیه‎سازی شده

صفحه 33-42

عبدالواحد خالدی درویشان؛ وفا همایون‎فر؛ سیدحمیدرضا صادقی


شناخت حوزه‌های آبخیز استان فارس و محدودیت‌های آن‌ها

صفحه 43-48

سید حمید مصباح


نقد کتاب "منشاءیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز؛ مفاهیم، روش‌ها، و فناوری‌های نوین"

صفحه 49-49

محمود عربخدری