تحلیل مفاهیم حاکم بر فرآیندهای فرسایش آبی، تولید و انتقال رسوب در حوزه‌های آبخیز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رسوب، مجموعه‌ای از ذرات شن، سیلت و رس حاصل از فرسایش است که پس از طی مراحل انتقال در پایین‌دست آبخیزها و آبراهه‌ها ته‌نشین می‌شود. رسوبات محدوده‌ی وسیعی از قطر ذرات انتقالی را به‌خود اختصاص می‌دهند. اما به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ رسوبات معلق با انتقال و پخش مواد مغذی خاک، ردیاب‌­ها، فلزات سنگین و سایر آلودگی‌های مرتبط با رسوب ورودی به سامانه­ی آبراه‌ه­ای، این بخش از رسوبات مورد توجه جدی قرار گرفته است. از طرفی درک فرآیندهای حاکم بر انتقال رسوبات معلق در یک آبخیز و فهم صحیح از مفاهیم مهمی چون حرکت، حرکت مجدد، تحویل رسوب، رسوب ذخیره، ترسیب، بازتوزیع رسوب، آبشار رسوبی و بیلان رسوب منجر به مدیریت و مهار رسوب و منابع آلوده کننده­ی رسوبی و مشکلات ناشی از آن‌ها خواهد شد. در این مقاله سعی شده است با ایجاد درکی یکسان از این مفاهیم و بیان اهمیت این فرآیندها، لزوم کاربرد مهم مفاهیم مزبور در  شبیه‌سازی جامع رفتار آبخیزها و طبعاً مدیریت رسوب مورد تاکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها