بررسی کیفیت آب رودخانه هراز براساس شاخص کیفی NSFWQI

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده

ایجاد یک برنامه کنترلی منظم و پایش کیفیت آب رودخانه­ها از مهمترین راهکارها جهت کاهش آلودگی و بهتر شدن وضعیت کیفی آنها می­باشد. با توجه به اهمیت رودخانه هراز در آینده بعنوان تامین­کننده آب سد هراز و همچنین تخلیه آلاینده­های مختلف به آن، بررسی کیفی آب این رودخانه امری لازم به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش پهنه­بندی کیفی آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI می­باشد. به منظور شناسایی تأثیر پساب­های مختلف کشاورزی، صنعتی و مراکز مسکونی، پارامترهای کیفی آب رودخانه در یک دوره 6 ماهه از اسفند ماه 1392 تا مرداد ماه 1393 در حد فاصل خروجی آب از سد لار تا ورودی آب به دریای خزر در 6 ایستگاه مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پارامترهای کلیفرم مدفوعی، DO، دما، کدورت، نیترات و فسفات در محل ورود رودخانه به دشت، تغییرات قابل ملاحظه­ای داشته، به طوری که در ایستگاه سرخ­رود در تمام ماه­های نمونه­برداری، از تغییرات معنی­داری برخوردار بوده است. آب رودخانه هراز در 5 ایستگاه (ایستگاه پلور تا ایستگاه کرسنگ) در اکثر ماه­ها، در کلاس کیفیت آب متوسط با شاخص NSFWQI در محدوده 70-50 قرار گرفت، در صورتی که در ایستگاه سرخ­رود در همه ماه­ها در کلاس کیفیت آب ضعیف قرار داشت. نتایج بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف بین میانگین پارامترهای مورد نظر بر اساس دوره­­ پرآبی و کم­آبی نشان داد که پارامترهای دبی، دما، کدورت، جامدات کل و اکسیژن محلول دردو دوره پرآبی و کم آبی، اختلاف آماری معنی­داری داشتند.

کلیدواژه‌ها