نقد کتاب "منشاءیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز؛ مفاهیم، روش‌ها، و فناوری‌های نوین"

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

کتاب "منشاءیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز؛ مفاهیم، روش‌ها، و فناوری‌های نوین"در پنج فصل به همراه پیوستی از واژه‌های تخصصی توسط آقایان دکتر سید حمید‌رضا صادقی و مهندس سعید نجفی به ترتیب استاد و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس نگاشته شده است. چاپ اول این کتاب توسط دانشگاه تربیت مدرس و باحمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست به صورت رنگی در 256 صفحه در سال 1393 منشر شده و در دسترس دانشجویان، اساتید و پژوهشگران قرار گرفته است.