پهنه‌بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود، استان اردبیل)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.

4 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

5 مربی دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سقوط بهمن یکی از پدیده‌های مناطق برف‌گیر است که اگر به‌ صورت علمی با آن برخورد نشود ممکن است خطرات فراوان و مشکلات جبران‌ناپذیری را به‌وجود آورد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثر 9 عامل موثر در وقوع بهمن یعنی  درجه شیب، جهت شیب، ارتفاع، دما، بارش، کاربری اراضی، نوع سازند، نوع خاک و جاده و تعیین اهمیت هر یک از پارامترهای موثر در ریزش بهمن و پهنه‌­بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) است. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عوامل موثر در میزان وقوع بهمن از نرم‌ افزار ArcGIS10.1  و از نرم افزار Expert choice به منظور وزن‌دهی عوامل مذکور استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش­ترین تاثیر در وقوع بهمن مربوط به عوامل درجه شیب، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بوده و حدود 8/20 درصد از منطقه در معرض خطر بالای بهمن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها