معرفی مدل G2 با قابلیت ارائه نقشه تغییرات مکانی و زمانی هدررفت خاک به عنوان ابزار اساسی مدیریت حوزه‌های آبخیز

نویسندگان

1 دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندارن، ایران.

2 استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندارن، ایران.

چکیده

از آنجایی که اندازه‌گیری مستقیم هدررفت خاک به ویژه در مقیاس دامنه و یا حوزه آبخیز مشکل و پرهزینه می‌باشد، امروزه استفاده از مدل‌های فرسایش گسترش پیدا کرده و روز‌به‌روز مدل‌های جدید و با دقت و مزایای بیش‌تر توسعه پیدا می کنند. G2 مدل جدیدی برای برآورد هدررفت خاک و دنباله‌رو معادله جهانی فرسایش خاک بوده که دارای قابلیت برآورد هدررفت خاک در مقیاس‌های ماهانه، فصلی و سالانه و نیز ارائه نقشه مکانی هدررفت خاک در سطح حوزه آبخیز می‌باشد. داده‌های ورودی در مدل G2 شامل داده‌های ایستگاه هواشناسی، داده‌های مربوط به خاک و تصاویر ماهواره‌های ASTER، SPOT، MERIS می‌باشد. نتایج کاربردهای این مدل جدید در جنوب شرق اروپا (یونان و بلغارستان) با اقلیم مدیترانه‌ای و نیمه مرطوب نشان داده است که این مدل دقت قابل قبولی برای برآورد متوسط ماهانه هدررفت خاک دارد. از خصوصیات بارز آن ساده، واقع‌گرا و داده‌محور بودن این مدل می‌باشد. با توجه به امکان دسترسی به داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای مورد نیاز این مدل، پیشنهاد می‌شود که از آن برای تهیه نقشه مکانی-زمانی هدررفت خاک در برخی حوزه‌های آبخیز معرف کشور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها