احتمال اقلیمی دور ه‌های خشک وتر برای رشد گیاهی در استان خوزستان با زنجیر ه‌ی مارکوف

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و نویسنده مسئول:

2 عضوگروه جغرافیا، دانشکد هی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تجف آباد، اصفهان

3 عضوهیات علمی پژوهشکد هی هواشناسی، ایران

چکیده

افزایش یا کاهش بارندگی نسبت به شرایط نرمال که اولی موجب افزایش خطر بروز سیل و دومی باعث خشکسالی م یشود،
پیامدهای اقتصادی- اجتماعی متفاوتی را به دنبال دارد. آگاهی از توزیع احتمال بارندگ یها زمینه مناسبی برای برنام هریزی منابع آب
فراهم می آورد. هدف از این تحقیق تحلیل فضایی بارش درفصل مرطوب و خشک سال دراستان خوزستان م یباشد. بنابراین مدل
زنجیره مارکف روی استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت مدل زنجیره مارکف حالت خاصی از مد لهایی است که در آنها حالت خطی کی سیستم به حال تهای قبلی آن بستگی دارد. بدین منظور 22 ایستگاه سینوپتیک در خوزستان و استان های همجواربا با طول دوره آماری 30 تا 50 سال جهت پهن هبندی انتخاب شد. عدد آستانه 10 میلیمتر بارش ماهانه برای تع یین مرز ماه مرطوب و ماه خشک مورد استفاده قرار گرفت. مطابقت داد هها با مدل مورد ارزیابی قرار گرفت، جهت تحلیل های آماری، آنالیز اطلاعات و ترسیم نقشه ها از نرم افزارهای Surfer و Spss استفاده است. احتمال اقلیمی خشک وتر، فراوانی روزهای تروخشک با بارش 10میلیمتر، طول میانگین دوره ی خشک و تروسیکل هوایی بارش‌ها در ماه ژانویه و کل سال بررسی شد. نتایج نشان داد که: نتایج برازش داده های بارش بر زنجیره مارکف حاکی از آن است که احتمالات حاصله برای مجموع حالات خشکی، تری در تمام ایستگاه های مورد مطالعه، درصد فراوانی روزهای تر بیشتر از درصد فراوانی روزهای خشک است. بیشتر قسمت های استان خوزستان شرایط لازم را برای رویش پوشش گیاهی دارند و باید در برنام هریزی ها به این امر توجه لازم نمود.

کلیدواژه‌ها