دوره و شماره: دوره 3، شماره 10 - شماره پیاپی 7، آبان 1394، صفحه 1-60 
احتمال اقلیمی دور ه‌های خشک وتر برای رشد گیاهی در استان خوزستان با زنجیر ه‌ی مارکوف

صفحه 1-8

ایران صالحوند؛ امیر گندم کار؛ ابراهیم فتاحی


بررسی عوامل مؤثر بر تخریب حوزه های آبخیز از دیدگاه مدیران و متخصصان مناب عطبیعی کشور

صفحه 9-14

امیرحسین کاویا نپور؛ حسین بارانی؛ اردوان قربانی


بررسی و ارزیابی روش سنتی استفاده از پروژه های کوچک منابع آب "مطالعه موردی استان آذربایجان غربی"

صفحه 15-20

ابراهیم بروشکه؛ محمد نمکی؛ رضا باقریان


بررسی کارایی اقدامات آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز دره خرسان بر مبنای روش پسیاک اصلاح شده

صفحه 21-27

فریدون سلیمانی


پهنه بندی پتانسیل سیلخیزی حوزه آبخیز قورچای رامیان

صفحه 29-35

مرضیه نیکجوی؛ حامد روحانی


آسیب شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج ساله‌ی توسعه کشور

صفحه 37-45

سعید نجفی


مدل‌ها و رو ش‌های مدل سازی ذوب برف

صفحه 47-60

زینب حزباوی؛ مهدی وفاخواه