آسیب شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج ساله‌ی توسعه کشور

نویسنده

دانشجوی دکترای(نویسنده مسئول) علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کشور جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با تدوین اسناد بالادستی مانند برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه سعی
کرده است ایران را به کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و
ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی مبدل سازد. این اسناد با توجه به شرایط و الویت های زمانی حاکم بر کشور دارای بخش های
مختلفی از نظر حوزه های مورد توجه حاکمیت و مدیریت کشور بوده است. کیی از مه مترین این بخش‌ها، مسائل و اهداف مورد
نظر در بخش کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی می‌باشد. لذا بررسی میزان توجه برنامه‌های پنج ساله‌ی کشور به جایگاه حفاظت
خاک و آبخیزداری سبب درک جامعی از تناسب برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت‌ها و معضلات موجود در منابع طبیعی کشور خواهد شد. مطالعه‌ی اسناد پنج ساله‌ی توسعه‌ی کشور نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان تلقی و درک صحیحی از نقش حوزه های آبخیز و حفاظت آب و خاک و آبخیزداری در تولید ناخالص ملی و تحقق توسعه‌ی پایدار ندارند. بر همین اساس در اکثر برنامه ها رویکرد دقیق و مشخصی در مورد حفاظت از این منابع تکلیف نشده و به مواد قانونی محدود و اغلب کلی و کیفی بسنده شده است.

کلیدواژه‌ها