بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

2 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

3 دانشجوی دکتری علوم ومهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدری

4 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاهش شدید آب در دسترس به کمتر از حد طبیعی در دوره‌ی زمانی خاص با وسعتی قابل توجه را خشکسالی می‌نامند. در
همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات اجتماعی و و SPI اقتصادی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص
مقایسه‌ی میزان کاهش و افزایش محصول و خسارات کشاورزی و دامی در سال‌های خشک و تر می باشد. بدین منظور از آمار 25
ایستگاه بارانسنجی استان کهگیلویه و بویراحمد در طی دوره آماری مشترک 1364 تا 1388 استفاده شد. نتایج تحلیل های
صورت گرفته نشان داد که شدیدترین خشک سالی هواشناسی در اغلب ایستگاه‌ها در سال 86-87 به وقوع پیوسته است. مقایسه تولید علوفه در شرایط عادی و خشکسالی نیز موید آن است که به ترتیب در مراتع ییلاقی و قشلاقی 28 و 58 و در مجموع 36 درصد تولید علوفه کاهش یافته است. همچنین مقایسه میزان تولید علوفه در سال 86-87  نسبت به میانگین ده ساله نشان داد، که کل کاهش علوفه به ترتیب در مناطق ییلاقی و قشلاقی معادل تن بوده است. 

کلیدواژه‌ها