مروری بر کاربرد مدل SWAT با تأکید بر ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی و بهترین شیو هی مدیریتی در مقیاس حوزه ی آبخیز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه در سطح جهان کمی سازی و ارزیابی اثرات تغییرات پوشش سطحی و کاربری اراضی بر شرایط هیدرولوژیکی
حوزه‌های آبخیز از نگرانی های اصلی به شمار می آید. فقدان برنامه ریزی مناسب کاربری اراضی منجر به فرسایش خاک،
افزایش تولید رسوب و مشکلات زیس تمحیطی متعدد شده و تهدید جدی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
روش های مختلفی به منظور ارزیابی اثرات تغییرات پوشش و کاربری اراضی وجود دارد که در این میان استفاده از
مدل‌های فیزیکی به شناخت بهتر اثر این تغییرات بر فرآیندهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کمک می‌کند. با توجه به یکپارچگی
مدل نیمه توزیعی SWAT با سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری قوی در ارزیابی فعلی شرایط حوزه، پیش بینی شرایط
آینده و همچنین شبیه سازی اثر تصمیمات مدیریتی بر اکوسیستم می‌باشد. این مقاله پیرامون کاربرد رایج مدل SWAT در جهان،
ارزیابی اثرات تغییرات پوشش، کاربری اراضی و بهترین شیوه ی مدیریتی در حوزه ی آبخیز بحث م یکند. بکارگیری مدل SWAT
و مدل های شبیه ساز در تغییرات پوشش و کاربری اراضی باعث افزایش صحت و کاهش هزینه در ارزیابی اثرات شده و امکان
شبیه سازی طیف وسیعی از فعالیت های حفاظتی را در مقیاس حوزه آبخیز فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها