دوره و شماره: دوره 3، شماره 8 - شماره پیاپی 7، اردیبهشت 1394، صفحه 1-64 
بررسی عوامل مؤثر بر تغییرپذیری داده های کرت های فرسایش و امکان سنجی تعمیم به سطح دامنه

صفحه 1-13

یحیی پرویزی؛ محمود عربخدری


بررسی روند تغ ییرات فصلی یکفیت آب رودخانه قزل اوزن تحت تاثیر سرشاخه های فرعی از لحاظ شاخص های کشاورزی

صفحه 15-26

مهدى طاهرى؛ محمد عباسی؛ سمیرا واحدی


ارزیابی منحنی های همباران حاصل از روش های زمین آماری و همبستگی در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 27-38

مجید خزایی؛ عبدال شهریور؛ علی ملایی


مروری بر کاربرد مدل SWAT با تأکید بر ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی و بهترین شیو هی مدیریتی در مقیاس حوزه ی آبخیز

صفحه 39-46

مازیار محمدی؛ عطااله کاویان؛ لیلا غلامی


بررسی پایداری سازه های کنترل سیل و رسوب در زیرحوزه گوش در بالادست سد کارده

صفحه 47-52

علی اکبر عباسی؛ علی باقریان کلات


مفهوم و نقش اتصال ساختاری و عملکردی در مدیریت رسوب حوز ههای آبخیز

صفحه 53-58

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ توبیاس هکمن


دلایل ارزشیابی مطالعات تفصیلی آبخیزداری

صفحه 59-64

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه رضایی