دلایل ارزشیابی مطالعات تفصیلی آبخیزداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

عملیات آبخیزداری به منظور اعمال مجموعه تمهیدات و تغییراتی در کاربری، پوشش گیاهی و سایر اقدا مهای سازهای و غیرسازهای در یک حوزه ی آبخیز با هدف مدیریت آبخیز انجام می‌شود. عملیات مذکور نیز همچون سایر پروژه‌های عمرانی دارای اثرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و توزیعی هستند و همین آثار و یا پیامدها جهت بررسی میزان پیشرفت پروژه و دستیابی به اهداف مورد نظر و همچنین شکست‌ها و موفقیت های پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ارزشیابی هم بر روی گزارش‌های مطالعات پروژه‌ها یا برنامه‌ها و هم در مورد گزارش های اجرایی آنها صورت می‌گیرد. از آنجایی که به بیشتر گزارش‌های ارزشیابی بخش‌های مطالعاتی و اجرایی پروژه های صورت گرفته در حوضه های مختلف ایران نقدهایی وارد است لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا ارزیابی بخش مطالعاتی پروژه های آبخیزداری در طرح‌ها و پروژه های صورت گرفته در حوضه‌های گوناگون کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با معرفی چندی از رویکردهای استاندارد ارزشیابی، راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود اینگونه ارزشیابی ها ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها