بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به شرایط خشک و کم‌باران و تبخیر بالا در استان یزد، ذخیره‌سازی آب‌های سطحی دارای توجیه فنی و اقتصادی نمی‌باشد. لذا استفاده از سدهای زیرزمینی در مناطقی که آب زیر‌قشری مناسب وجود داشته باشد، از شیوه‌های مطمئن و اقتصادی می‌باشد. در این تحقیق سد زیرزمینی احداث شده (سنگ و سیمانی) در حوزه آبخیز میل سفید شهرستان اردکان، با هدف ایجاد منبع آب جدید برای تامین نیازهای کشاورزی منطقه و روستای خرانق، که در پایین‌دست منطقه مورد مطالعه قرار دارد، از لحاظ اقتصادی بررسی شد. هزینه‌های کل احداث سد 887765630 ریال محاسبه گردید. سود حاصل از طرح نیز به ازای دبی 42 مترمکعب در روز در سال مبنا، برابر 214620000 ریال محاسبه گردید. با توجه به عمر مفید 50 ساله طرح، شاخص سود‌‌ به هزینه، برای 5 سال اول بهره‌برداری محاسبه گردید که نشان‌دهنده این بود که در سال پنجم هزینه‌های طرح مستهلک شده و اقتصادی بودن طرح توجیه می‌شود. قیمت هر مترمکعب آب استحصالی در طول عمر سد  1158 ریال  بدست آمده که نسبت به قیمت امروزی آب (14000 ریال) بسیار اقتصادی می‌باشد. فاکتور تاثیر دیواره سد نیز 67/12 بدست آمد که با محدودیت‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی و نیاز آبی منطقه  قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها