پیش‌بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی: آبخیز شصت‌کلاته-استان گلستان)

نویسندگان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های مدیریتی در سطح آبخیز از جمله ارزیابی‌های ضروری در جهت نیل به مدیریت یکپارچه منابع آبخیز می‌باشد که تضمین‌کننده مشارکت آبخیزنشینان خواهد بود. در این راستا مدل مفهومی مدیریت یکپارچه آبخیز شصت‌کلاته ارایه شد و چهارچوب فرعی اقتصادی-اجتماعی از مدل مفهومی برای بررسی اثرات مورد نظر لحاظ گردید. نتایج تحلیل اقتصادی به‌ترتیب سناریو‌های 6، 14 را با توجه به میزان هزینه متغیر کمتر، و نتایج تحلیل اجنماعی با انجام مطالعات میدانی و به کمک توزیع دو‌جمله‌ای، سناریوهای 2، 4 را با توجه به بیشترین احتمال پذیرش اجتماعی، دارای ارجحیت بیشتری جهت اجرا نشان داد.

کلیدواژه‌ها