بررسی تطبیقی عمر مفید و ریسک خطر در پروژه های آبخیزداری با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: حوزه های استان خراسان رضوی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد

2 استاد گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه یزد

کلیدواژه‌ها