بررسی خشکسالی و ترسالی استان هرمزگان با استفاده از نمایه شناسایی خشکسالی (RDI) هرمزگان

نویسندگان

1 دانشکده مرتع و بیابان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد ار گروه جغراف ا، دانشگاه هرمزگان

چکیده

.

کلیدواژه‌ها