تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشکین چای، استان اردبیل)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کلیدواژه‌ها