ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ابخیزداری دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها