بررسی تأثیر کمی سدهای اصلاحی بر زمان تمرکز حوضه (مطالعه موردی: شهرستان‌های اقلید، مرودشت و ممسنی، استان فارس)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

2 عضو هیت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

3 عضوهیت علمی، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها