اثر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

نویسنده

کارشناس ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

استفاده از سیلاب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. در تحقیق حاضر تأثیر اجرای پخش
سیلاب بر بعضی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک دو منطقه در مجاورت هم در نظر گرفته شد، یکی منطقه شاهد که سیلاب
روی آن پخش نشده و دیگری منطقه ای که سیلاب روی آن پخش شده است. نمونه برداری ب هروش تصادفی سیستمات کی
با 8 پلات 30×30 متر در هر کی از عرصه‌های پهنه پخش و شاهد صورت گرفت. درهر کی از عرص ههای شاهد و پخش
سیلاب چهار نمونه خاک از گوشه‌های پلات‌ها و از عمق 25 - 0 سانتی متر تهیه و با یکدیگر تر یکب شد. سپس این چهار نمونه
مخلوط شده و به‌صورت کی نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند. در مرحله بعد عناصر ازت، فسفر، هدایت الکتریکی(، درصد
آهک، و بافت خاک تعیین گردید (در مجموع 8 نمونه خاک از هر تیمار). درصورت نرمال بودن داده‌ها از آزمون پارامتریک
Paired -Samples T Test استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه خاک بین دو منطقه واجد پخش سیلاب و منطقه فاقد پخش سیلاب معمولاً نشاندهنده افزایش ماده آلی، نیتروژن و منیزیم و کاهش اسیدیته و آهک در خاک منطقه بوده است. از نظر فیزیکی خاک نیز، عرصه واجد پخش سیلاب نسبت به منطقه فاقد پخش سیلاب، درصد ذرات ریزدانه آن، مثل رس و سیلت، افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها