تحلیل روند و سری زمانی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: دشت خرم‌آباد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این مطالعه به بررسی روند تغییرات تبخیروتعرق مرجع با استفاده از آزمون ناپارامتری من­کندال و پیش‌­بینی آن با استفاده از تحلیل سری زمانی می‌­پردازد. برای محاسبه­‌ی تبخیروتعرق­مرجع به روش فائوپنمن­مانتیث، از اطلاعات حداقل و حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبت­‌نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد ایستگاه خرم­آباد در دوره 1395-1369 استفاده شد. نتایج نشان داد روند تغییرات سالانه تبخیروتعرق مرجع معنی­دار نبوده و روند تغییرات ماهانه نشان داد که در ماه­‌های مهر و مرداد با آماره­‌های به میزان 0/2- و 0/7- روندکاهشی و در بقیه­ی ماه­ها افزایشی است. در ماه­‌های فروردین، آذر، دی در سطح اطمینان 95 درصد و در ماه‌­های آبان و بهمن در سطح اطمینان 99 درصد معنی­دار می‌باشد. جهت مدل‌سازی با مدل SARIMA، از دوره زمانی 1393-1369 جهت آموزش مدل و دوره زمانی 1395-1394 (24 ماه) جهت صحت‌­سنجی مدل استفاده شد و شروط نرمال، تصادفی و استقلال باقیمانده‌­های مدل برازش داده شده بررسی گردید. نتایج نشان داد از بین مدل‌­های مختلف، الگوی تبخیروتعرق (0،1،1)(1،0،1) SARIMA برای ایستگاه مطالعاتی دارای بهترین دقت است. مقادیر RMSE و R2 در پیش‌­بینی با این مدل به‌ترتیب  0/674 و 0/97 میلی­‌متر در ماه بود که گویای دقت مناسب مدل می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها