دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 7، شهریور 1401، صفحه 1-77 
نهادها و الزامات تشکیلاتی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

صفحه 1-12

طاهره محمدی؛ واحدبردی شیخ


ارائه الگوی مدیریت جامع مبتنی بر شاخص‌های خدمات بوم‌سازگان در حوزه آبخیز زاینده‌رود

صفحه 13-20

زینب کریمی؛ علی طالبی


تحلیل تأثیرگذاری تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب سطحی حوزه آبخیز ریگان استان کرمان

صفحه 21-34

مهدی علیزاده جهان‌آبادی؛ سهیلا نوری؛ علیرضا شهریاری؛ عباس خاک سفیدی


تحلیل روند و سری زمانی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: دشت خرم‌آباد)

صفحه 35-46

یاسر سبزواری؛ جهانگیر عابدی کوپائی


ضرورت عدالت محیط‌زیستی در آبخیزداری

صفحه 47-56

وحید بیرانوندی؛ محمد طاوسی؛ سید حمیدرضا صادقی


مدیریت جامع اراضی یا مدیریت جامع آبخیز؟

صفحه 57-66

زینب کریمی؛ علی طالبی


ضرورت تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک‌وآب

صفحه 67-77

سید حمیدرضا صادقی؛ مرجان بهلکه؛ سمیه زارع؛ مطصفی ذبیحی سیلابی؛ فائزه خورشید‏سخن‏گوی؛ اعظم مومزایی