ضرورت عدالت محیط‌زیستی در آبخیزداری

نویسندگان

1 دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه حوزه‌های آبخیز با مسائل محیط‌زیستی مختلفی مواجه هستند. عواملی ازجمله سازمان‌دهی ضعیف در بخش‌های دولتی، فقدان ساختارهای مدیریتی مناسب، بی‌توجهی به عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی هم‌چنین تغییرات اقلیمی، حقوق حاکم بر حفاظت خاک و آب، مجموعه قوانین حاکم بر جنگل­ها و مراتع، ضعف در فعالیت­‌های کشاورزی و عدم توجه به جایگاه حیوانات مانع دستیابی حوزه‌­های آبخیز به توسعه پایدار است. از سوی دیگر فقدان و یا نقص در قوانین مربوط به عدالت محیط­زیستی سبب تشدید این تنش‌­ها شده است. ازاین‌رو پژوهش، حاضر به‌منظور بررسی قوانین مرتبط با عدالت محیط‎زیستی در بخش‌­های مختلف حوزه آبخیز و عوامل وابسته به آن در سطوح ملی، بین‌­المللی و شناسایی نقاط ضعف موجود در قوانین برای برآورد نیاز مردم بدون آسیب‌رسانی به نیازهای آیندگان به روش توصیفی‌ تحلیلی، تدوین‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تنها راه ارتقا وضعیت نابسامان حوزه‌­های آبخیز در سطح جهان، گسترش سایه همدلی بین دولت­‌های مختلف بر پایه حفاظت از محیط‌زیست از طریق اصلاح قوانین و مدیریت اصولی  بر مبنای حفظ احترام به عدالت محیط‌زیست و عناصر آن است. هم‌چنین فعالیت‌های توسعه پایدار برمبنای رضایت‌­مندی منطقه‌­ای در حوزه‌­های آبخیز مبتنی بر دستیابی به نیازهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی واقعی بشر پایه‌گذاری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها