ضرورت تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک‌وآب

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

وقوع سیل و فرسایش خاک ازجمله مخاطرات ناگواری است که هرساله باعث بروز صدمات و خسارات بسیار زیاد و جبران‌ناپذیر به محیط طبیعی و پدیده‌های انسان‌ساخت می‌شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و هم‌چنین تأمین مواد غذایی افراد جامعه، برای پایداری کشاورزی، بایستی بر میزان منابع قابل‌دسترس بخش کشاورزی و عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، تأکید ویژه‎ای شود. اگرچه توجه به مقوله تاب‏آوری در بخش کشاورزی امری مهم محسوب می‌شود ولی مطالعات موجود در ارتباط با ارتقاء تاب‌آوری در بخش کشاورزی در مقابل سیل و مهار فرسایش خاک بسیار اندک هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر باهدف شناسایی راه‌کارهای بهبود تاب‌آوری کشاورزی در برابر سیل ضمن این‌که به بررسی اهمیت تاب‌آوری، اثر سیل بر کشاورزی و امنیت غذایی پرداخته، درنهایت راه‎کارهایی برای تقویت تاب‏آوری بخش کشاورزی از طریق مقابله با سیل و حفاظت خاک‌وآب ارائه داده است. نتایج حاصل از این پژوهش مروری می‌تواند مبنایی علمی و کلیدی برای پژوهش‌گران، مسئولان اجرایی و مدیران بخش کشاورزی کشور قرار گیرد و هم‌چنین به کشاورزان کمک خواهد نمود تا شیوه‌های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع مخاطرات به‌خصوص سیل و فرسایش خاک در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها