مدیریت منابع آب به کمک روش‌‌ها‌‌ی تعدیل وضع هوا و اثرات آن‌ بر رواناب حوضه آبریز زاینده‌رود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز ملی تحقیقات باروری ابرها

2 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری و کارشناس فنی پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، عضو هیئت‌علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده

امروزه مدیریت منابع آب جوی یکی از راهکار‌‌ها‌‌ی اجرایی در کاهش اثرات خشک‌سالی و تغییر اقلیم می‌باشد. درواقع درون اتمسفر منبع قابل‌توجهی از آب قابل شرب است که با توجه به محدودیت منابع آب شیرین سطح زمین و از سوی دیگر خشک‌سالی‌های طولانی بیش از بیش حائز اهمیت می‌باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات مدیریت منابع آب جوی بر رواناب ورودی به سد زاینده‌رود می‌باشد. به این منظور آمار بارش 10 ایستگاه ‌‌تأثیرگذار بر سد زاینده‌رود و حجم رواناب روزانه ورودی به سد در دوره اجرای تعدیل وضع هوا دریافت شد. با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی ابتدا رابطه تک‌تک ایستگاه‌ها‌‌‌ با رواناب ورودی به سد زاینده‌رود بررسی و بعد از تعیین ایستگاه‌ها‌‌‌ با تأثیرگذاری بیش‌تر با استفاده از نرم‌افزار SPSS رابطه بارش همان روز تا 7 روز تأخیر به‌صورت ماتریسی با رواناب ورودی به سد زاینده‌رود موردبررسی قرار گرفت و نهایتاً میزان تأثیرگذاری عملیات تعدیل وضع هوا در حوضه آبریز زاینده‌رود (افزایش بارش 14 میلی‌متر) و آب ورودی به سد برآورد گردید. نتایج نشان داد، در طول دوره آماری موردبررسی به میزان 1/2 میلیون مترمکعب بر حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود در اثر عملیات تعدیل وضع هوا اضافه‌شده است.

کلیدواژه‌ها