ضرورت ساخت، توسعه و تلفیق زیرساخت داده‌های مکانی و موتورهای بازی‌سازی باهدف نشر داده و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

4 محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

5 پژوهشگر پسادکتری، گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شالوده تفکر سامانه­های مکانی بر پایه مفهوم "طراحی" بناشده است. طراحی یک مفهوم فلسفی ژرف است که نه به اعتبار یک متخصص، بلکه از کنار هم قرار گرفتن کلیه علوم و متخصصین قابل‌تصور در زمینه‌های مختلف علمی به ایجاد یک ابزار پیچیده و درعین‌حال کاربردی منجر شود که برای افراد قابلیت شناخت و حل مشکلات موجود را فراهم می­نماید. هدف از یک زیرساخت داده­های مکانی کشاورزی و منابع طبیعی بومی، طراحی یک طراح است. ابزار طراحی‌شده با تکیه‌بر داده‌­ها و اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده در زمینه‌­های مختلف علمی در مقیاس‌­های مختلف مکانی، الگوی شناخت و مدیریت صحیح محیط طبیعی پویا را برای کاربران خود طراحی نماید. این طراحی ثانویه از تقابل هم‌­افزای داده­‌ها و اطلاعات شکل می­گیرد و درنهایت موجب افزایش خرد جمعی جامعه می­گردد. این تحقیق، به ارزیابی چارچوب زیرساخت داده‌­های مکانی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به پشتوانه هماهنگی سازمانی و امر جمع ­سپاری می‌­پردازد. بر اساس افزایش سریع بهره‌­برداران دارای اراضی زراعی و هم‌­چنین آبخیزنشینان به‌عنوان یک واحد مدیریتی بزرگ‌تر، اطلاع از پتانسیل‌­ها و محدودیت‌­های موجود و خدمت‌­رسانی به این طیف وسیع از کاربران تنها از راه توسعه یک زیرساخت یکپارچه داده‌­های مکانی امکان‌پذیر است. تلفیق زیرساخت داده­‌های مکانی با موتورهای بازی­سازی نیز به ایجاد یک بستر تعاملی برای درک بهتر محیط و فرآیندهای دخیل و تبدیل داده و اطلاعات به دانش و خرد کمک شایان توجهی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها