بررسی اثر پوشش گیاهی بر فرسایش آبی با استفاده از مدل اصلاح شده جهانی هدررفت خاک مطالعه موردی: حوزه آبخیز مادیان رود لرستان

نویسندگان

گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان

چکیده

خاک هنگامی‌که دارای پوشش گیاهی است کم‌تر در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. پوشش گیاهی یکی از عوامل مهم جلوگیری از وقوع فرسایش آبی به شمار می‌رود. مدل جهانی اصلاح‌شده، هدررفت خاک را به‌صورت ترکیبی از شش عامل فرسایندگی باران، فرسایش‌پذیری خاک، طول و درجه شیب، پوشش گیاهی و عوامل مدیریتی تخمین می­زند که یکی از اثرگذارترین عوامل دخیل در آن پوشش گیاهی است. در این مطالعه اثر عامل پوشش گیاهی بر فرسایش آبی با استفاده از معادله اصلاح‌شده جهانی هدررفت خاک در حوزه آبخیز مادیان‌رود لرستان بررسی‌شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که کم‌ترین، بیش‌ترین و میانگین مقادیر خطر فرسایش به ترتیب، صفر، 5202 و14/69 تن در سال در هکتار می‌باشد که با حذف اثر پوشش گیاهی به ترتیب به صفر، 7631 و 108 تن در هکتار در سال می‌رسد. با بررسی و دقت در نقشه­های استخراج‌شده نشان داد که مناطق مرکزی حوضه و قسمت‌هایی از جنوب غرب و شمال غرب حوضه از میانگین فرسایش سالانه کم‌تری برخوردار هستند که منطبق بر مناطق با پوشش گیاهی بیش‌تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها