اثرات اقتصادی-اجتماعی احداث سد از دیدگاه ساکنان روستاهای بالادست-مطالعه موردی سد معشوره استان لرستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علم انسانی، گروه جغرافیا، کرمانشاه، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علم انسانی، گروه جغرافیا، کرمانشاه، ایران

چکیده

سد یکی از طرح‌های عظیم توسعه‌ای محسوب می‌شود. با اجرای این طرح، دریاچه‌ای در پشت سد تشکیل شده و سطح قابل‌توجهی از اراضی زیر آب می‌رود که سبب می‌شود برای افراد زیادی از ساکنان حاشیه دریاچه اشتغال ایجاد شود. امروزه احداث سد منافع و مضرات اقتصادی- اجتماعی زیادی داشته و تلاش می‌‌شود تا در قالب بررسی آثار این طرح، بیش‌ترین منفعت و کم‌ترین ضرر حاصل شود. هدف اصلی این تحقیق سنجش نگرش ساکنان 14 روستای بالادست سد از اثرات اقتصادی-اجتماعی ساخت سد معشوره در استان لرستان،  بر زندگی آن‌هاست. جامعه آماری در این تحقیق شامل ساکنان روستاهای بالادست سد معشوره  می‌باشد که 290 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول کوکران مشخص شدند. بعد از جمع آوری داده‌ها،  با استفاده از نرم افزارSPSS   رابطه‌ای معنادار بین متغیر سن افراد با میزان رضایت از اجرای پروژه و مقصد مهاجران در آینده مشاهده شد و نگرش ساکنان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از احداث سد و نگرش دو گروه از ساکنان بر اساس میزان اَراضی که زیر آب می رود،  بررسی شد. بر طبق نتایج بدست آمده تفاوت قابل ملاحظه‌ای در نگرش ساکنان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از احداث سد و نگرش دو گروه( براساس میزان زیر آب رفتن اراضی شان) وجود داشت و این بیانگر تغییرات ایجاد شده در ابعاد اقتصادی-اجتماعی ساکنان بر اثر ساخت سد است.

کلیدواژه‌ها