مقایسه کارایی مدل‌های تابع شواهد قطعی و وزن واقعه در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه ملایر.

چکیده

هدف از این تحقیق، کاربرد مدل‌های آماری تابع شواهد قطعی (EBF) ووزن‌ واقعه (WOE) جهت پتانسیل‌یابی آب‌های زیرزمینی دشت بوشهر، دراستان بوشهر می‌باشد. ابتدا با توجه به موقعیت و پراکنش مکانی چاه‌های بهره‌برداری منطقه، 70 درصد چاه‌ها به‌طور تصادفی برای مدل‌سازی و 30 درصد باقی‌مانده برای ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از نقشه عوامل مؤثر و با اجرای مدل‌های تابع شواهد قطعی و وزن واقعه در نرم افزار 1/10ArcGIS نقشه پتانسیل آب‌های زیرزمینی ترسیم گردید. در نهایت، نقشه‌های پتانسیل آب‌های زیرزمینی بدست آمده اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان داد که سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) در مدل تابع شواهد قطعی معادل 80 درصد و در مدل وزن واقعه 86 درصد است. مقایسه این نتایج نشان داد که هر دو مدل دارای صحت قابل قبولی هستند اما، مدل وزن واقعه دارای عملکرد نسبتا بهتری بوده و نقشه حاصل از آن دارای صحت بیش‌تری نسبت به مدل تابع شواهد قطعی است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند جهت برنامه‌ریزی‌های مدیریت منابع آب مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها