پیش‌بینی تغییرات آتی میزان استحصال آب زیرزمینی از حوضه‌های آبریز اصلی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، نویسنده مسئول،

2 استاد اقتصاد، دانشگاه بوعلی‌سینا.

چکیده

 آب منبعی حیاتی و از عوامل رشد و توسعه در جوامع بشری است. در نواحی خشک و نیمه خشک مانند اکثر نقاط ایران به دلیل کمبود آب سطحی از منابع آب زیرزمینی استفاده می­شود. این پژوهش به بررسی روند استحصال منابع آب زیرزمینی از شش حوضه­ اصلی آبریز ایران طی سال‌­های (96-1360) و پیش‌­بینی میزان برداشت از این منابع تا سال 1403 می‌­پردازد. بدین منظور از مدل سری زمانی در قالب روش ARIMA استفاده شد. نتایج نشان داد با مدیریت فعلی میزان برداشت از این منابع طی سال­‌های آینده در اکثر حوضه‌­ها افزایش می‌یابد و این مسئله موجودیت این منابع و حیات بشر را به مخاطره می‌­افکند. قیمت­‌گذاری منابع آب مورد استفاده کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، جهت بهبود وضعیت پیش‌­بینی شده توصیه می­‌شود.

کلیدواژه‌ها