سنجش میزان تمایل مردم به مشارکت در طرح‌های تغییر الگوی کشت در منطقه علی‌آباد استان گلستان

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

2 عضو هیات علمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نویسنده مسئول

3 فارغ‌التحصیل دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

چکیده

بررسی مشارکت مردمی جهت اجرای طرح‌­های تغییر الگوی کشت امری مهم بمنظور موفقیت‌­آمیز نمودن پروژه‌­های آب و خاک می­باشد، اما همراه نمودن مردم با دستگاه‌­های اجرایی فرآیندی سخت و پیچیده است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تمایل مردم به مشارکت در طرح­‌های تغییر الگوی کشت بصورت میدانی با پرسشنامه بصورت پایلوت در منطقه علی‌آباد استان گلستان انجام شد. پرسشنامه نهایی که دربردارنده پنج عامل پیشنهادی بود با مراجعه حضوری بین 86 کشاورز به عنوان نمونه از جامعه 110 نفره تکمیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌­ها نشان داد که به ترتیب عواملی چون رفاه اقتصادی، مکانیزه کردن فعالیت­‌های سنتی، تضمین آینده فرزندان، پرآب شدن چاه­‌ها و شناخت کافی از طرح در اولویت نخست کشاورزان قرار دارد. همچنین سوددهی در آینده، یکپارچه‌سازی اراضی، نزاع و کشمکش بین مردم، بهبود خاک سطحی و بازدید از طرح در اولویت آخر قرار گرفت. در نهایت در جهت توسعه کشاورزی نوین به سازما­های اجرایی پیشنهاد شد که جهت همراهی کشاورزان به اولویت­‌های آنان که عمدتا نگرانی آنان مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی می­شود توجه ویژه­ای شود.

کلیدواژه‌ها