بررسی و ارزیابی روش سنتی استفاده از پروژه های کوچک منابع آب "مطالعه موردی استان آذربایجان غربی"

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی)

2 عضو هئیت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

3 عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات حفائت خاک و آبخیزداری

چکیده

یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روزمره انسان‌ها، توسعه اقتصادی– اجتماعی کشورها و تداوم تولیدات
نقش فوق‌العاده‌ای دارد، منابع آب است. بدون استفاده بهینه از این منبع گرانسنگ، رشد و شکوفایی امکانپذیر نیست. هدف از این تحقیق، شناخت و تحلیل روش سنتی استفاده از پروژه‌های کوچک منابع آب به منظور تامین آب کافی برای مصارف مختلف است.
روش تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخان های، تجربیات و مشاهدات محلی استوار است. این پژوهش با بررسی 14 مورد از
سازه های سنتی ذخیره آب در آذربایجان غربی و تحلیل فایده–هزینه آنها انجام شد. نتایج نشان داد این شیوه سنتی نقش اساسی
در تامین آب برای مصارف مختلف ازجمله کشاورزی دارد و در مکان‌هایی که از این سازه ها استفاده شده میزان محصول 2
تا 4 برابر شرایط متعارف است. نسبت فایده به هزینه این سازه‌ها حداقل 7/ 1، حداکثر 1/ 7 ودرحالت متوسط 5/ 3 برآورد شد. در
جمع بندی و تحلیل نظر بهره‌برداران یافته‌ها گویای آن است که 1/ 17 درصد افراد مورد مصاحبه، میزان تأثیرسازه های یاد شده
را در فعالیت‌های روزمره و بهبود وضعیت درآمد خود متوسط دانسته و 1/ 83 درصد تأثیر آن را زیاد قلمداد نموده اند و خواهان
مشارکت در بهینه‌سازی این سازه ها با بکارگیری دانش نوین اند.

کلیدواژه‌ها