بررسی روند تغ ییرات فصلی یکفیت آب رودخانه قزل اوزن تحت تاثیر سرشاخه های فرعی از لحاظ شاخص های کشاورزی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

2 محقق بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده

مطالعات هیدروشیمی نقش بسزایی در مدیریت، استفادۀ بهینه و صحیح منابع آب دارد. شناسایی محدودیت های استفاده
از منابع آب، موقعیت محدوده های دارای بحران یکفی، محل های مناسب و نامناسب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی
از اصلی ترین اهداف این مطالعات به شمار می آیند. در این راستادر این پژوهش روند تغ ییرات یکفیت آب رودخانه قزل اوزن از لحاظ شاخص های کشاورزی مورد پایش قرار گرفت. 64 پایگاه در طول رودخانه اصلی و 22 پایگاه از سرشاخه های فرعی مهم منتهی به رودخانه قزل اوزن انتخاب شد. نمونه برداری در دو فصل بهار و تابستان در ماه های اردیبهشت و شهریور و در روزهای بدون بارندگی انجام گردید. بررسی ها نشان داد که بیشترین تغییرات در شهرستان های خدابنده، ایجرود، ماهنشان و زنجان حاصل شده است. دو رودخانه تالوار و بزینه رود که از اراضی شهرستان خدابنده و ایجرود سرازیر می شوند بیشترین تأثیر مخرب را بر کیفیت رودخانه قزل اوزن دارند. ولی سایر رودخانه های پایین دست بدلیل کیفیت مناسب خود تأثیر مثبت بر کیفیت آب رودخانه دارند. بطوری که هر چه به سمت انتهای مسیر رودخانه پیش می رویم کیفیت آب آن رو به بهبود می باشد که عامل عمده آن کیفیت مناسب آب رودخانه های فرعی
پایین دست می باشد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین کیفیت آب رودخانه قزل اوزن در دو فصل بهار(اردیبهشت) تابستان (شهریور) نشان داد که بین بسیاری از خصوصیات شیمیایی اندازه گیری شده تفاوت معنی داری وجود دارد و غلظت اکثر پارامترها در فصل تابستان افزایش یافته و در نتیجه کیفیت آب در این فصل نسبت به فصل بهار کاهش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها