مقایسه ضرائب اصلاحی معادلات سنجه رسوب در رودخانه‌های مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب

نویسندگان

1 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

با توجه به توان بالای حوزه­های آبخیز نیمه خشک و نیمه مرطوب در تولید رسوبدهی، در این تحقیق معادله دبی- رسوب برای ایستگاه پل دوآب شازند (استان مرکزی) با اقلیم نیمه خشک و ایستگاه تیره درود (استان لرستان) با اقلیم نیمه مرطوب تهیه شد. سپس با بکارگیری فاکتورهای اصلاحی FAO، QMLE، Smearing، MVUE و β، بهترین معادله دبی- رسوب معلق سالانه انتخاب گردید و در نهایت مقایسه مقادیر ضرائب اصلاحی معادلات دو منطقه انجام شد. طبق نتایج، بیشترین عدد معیار ناش- ساتکلیف مربوط به ضریب اصلاحی FAO با 558/0 برای ایستگاه پل دوآب شازند و 715/0 برای ایستگاه تیره دورود می­باشد. همچنین مقادیر ضرائب اصلاحی ایستگاه تیره دورود حدود 7/1 برابر ایستگاه پل دوآب شازند به دست آمد. با توجه به تغییرات بالای ضرائب a و b معادلات سنجه دو ایستگاه و نیز رابطه عکس این دو ضریب، لازم است در بررسی رابطه دبی- رسوب علاوه بر متغیر جریان رودخانه، پارامترهای مرتبط با خصوصیات بارش و متغیرهای دیگری از خصوصیات فیزیکی آبخیز نیز به­کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها