اکوهیدرولوژی مرتع: مفهوم و اهمیّت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 کارشناس اداره‌ منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور

چکیده

امروزه مطالعه‌ی روابط مؤلفه‌های هیدرولوژی با زیست‌بوم‌های مختلف برای مدیریت صحیح منابع مختلف آبخیز در قالب علم اکوهیدرولوژی مورد توجه متخصصین و مدیران اجرایی قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات اکوهیدرولوژی در زیست‌بوم‌های مرتعی به سبب گسترش مکانی در جهان و هم‌چنین ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. لکن تاکنون این مهم کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. به‌همین دلیل در مطالعه حاضر تلاش بر آن بوده است تا ابعاد مهم اکوهیدرولوژی مرتع با توجه به پیشینه‌های پژوهشی و مستندات قابل دسترس مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین راستا نقش مراتع بر اجزای مهم هیدرولوژی از قبیل بارش، تبخیر و تعرق، رواناب، رسوب، فرسایش خاک و تغذیه آب زیرزمینی و با تأکید بر مقایسه با سایر زیست‌بوم‌ها مد نظر قرار گرفته و نهایتاً جمع‌بندی‌‌های لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها