دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مقاله و دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران.

چکیده

تغییراقلیم به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در حال رخ دادن است. این پدیده بر وقایع حدی از جمله خشکسالی تأثیر به‌سزایی  می‌گذارد، لذا با شناخت آن و همچنین برنامه‌ریزی و مدیریت می‌توان خسارات و آثار مخرب این پدیده را تا حدودی کاهش داد. در این تحقیق به ارزیابی تغییرات اقلیمی دهه 2020 و اثر آن بر وضعیت خشکسالی حوزه آبخیز پلاسجان پرداخته شده است. در ابتدا داده‌های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو ریزمقیاس LARS-WG توسط مدل A تحت سناریوی 2 HadCM3  )1965- شده و توانایی مدل در شبیه‌سازی اقلیم گذشت ) 2008 منطقه مطالعاتی مورد تأیید قرار گرفته، سپس پارامترهای اقلیمی 2011 شبیه‌سازی شد. در این بخش نتایج - برای دوره 2030 7 درصدی متوسط بارش سالانه دهه آتی / نشاندهنده افزایش 2 بوده است. در مرحله بعد با استفاده از داده‌های بارش پیش‌بینی  با SPI شده وضعیت خشکسالی منطقه مطالعاتی به کمک شاخص 6 و 12 ماهه و همچنین سالانه مورد بررسی قرار، مقیاس زمانی 1 سالانه نشان میدهد SPI گرفت. تحلیل خشکسالی‌ها با توجه به که 75 % سال‌ها وضعیتی نرمال داشته بنابراین منطقه مطالعاتی در دهه 2020 با فراوانی وقوع خشکسالی رو به رو نخواهد بود. در این بین خشکترین سال‌ها، سال 2019 خواهد بود،

کلیدواژه‌ها