اثرات همه‌گیری کووید–19 بر محیط ‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری (حفاطت آب و خاک)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده مسئول

چکیده

طی ماه‌های گذشته، همه‌گیری ناشی از بیماری ویروسی کووید-19 اثرات قابل‌توجهی را در حوزه‌های محیط زیست، منابع طبیعی، اقتصاد و امنیت غذایی گذاشته است و نیاز به ارزیابی جامع را می‌طلبد. در همین راستا، مطالعه حاضر از طریق مرور مطالعات انجام شده از زمان شیوع کووید-19 تاکنون، اثرات بیماری کووید-19 بر ابعاد مختلف محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که تا به امروز عفونت ناشی از این بیماری میلیون‌ها نفر را مبتلا کرده و جان هزاران نفر را گرفته است. بیش از 80 کشور مرزهای عبور و مرور خود را بسته، مردم خود را مجبور به قرنطینه خانگی کرده و تجارت‌ها و مدارس حدود 5/1 میلیارد کودک تعطیل شده است. افزایش عفونت‌ها و مرگ و میرهای انسانی، مصرف آب، برق، گاز، مواد غذایی، بهداشتی و دارویی، میلیاردها دلار ضرر اقتصادی و چالش‌های مربوط به دفع زباله‌های خانگی و پزشکی، کاهش دیپلماسی محیط زیست، کاهش دقت پیش‌بینی هوا و مواجهه با عفونت حیات وحش از پیامدهای منفی بیماری ویروسی کووید-19 ذکر شده است. هر چند اثرات مثبتی مانند کاهش فشار وارده بر منابع طبیعی، کاهش آلودگی هوا و تغییر اقلیم و درک عمیق‌تر از ذخایر اکوسیستم‌ها و محیط زیست نیز مشاهده شد. علی‌رغم وجود پروتکل‌های بهداشتی و محیط زیستی محدود، نیاز است که تدوین دستورالعمل‌های جامع‌تر در زمینه محیط زیست و اکولوژی نیز در دستور کار سازمان‌های متولی این امر صورت گیرد تا بتوان در مقابل این بیماری با تاب‌آوری بیش‌تر عمل نمود.

کلیدواژه‌ها