امکان‌سنجی توسعه مناطق بیابانی با استفاده از روش بیابان‌زدایی اقتصادی و رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز و استفاده از الگوهای موفق دنیا، طرح پایلوت منطقه رضاآباد شهر بیارجمند-شهرستان شاهرود

ضیاءالدین شعاعی؛ رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت؛ علی اکبر نوروزی؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ مجید زارعی

صفحه 13-31