کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
وضعیت خدمات بوم‌سازگانی آب‌وخاک پس از اجرای طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده‌رود- چهل‌خانه)

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 68-82

زینب کریمی؛ علی طالبی


بررسی ارزش‌گذاری و کارکردهای اقتصادی پوشش گیاهی و برآورد خسارات ناشی از عملیات عمرانی در حوزه‌های آبخیز کشور (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 10-21

خسرو شهبازی


ارزیابی کیفی مدل‌های IntErO، EPM، MPSIAC و RUSLE به‌منظور انتخاب مدل‌های بهینه برای شرایط مختلف در شرح خدمات مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 52-66

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


برآورد رسوب سالانه و فرسایش خاک زیر حوزه آبخیز رود ارس با مدل تجربی RUSLE و داده‌های لندست 8

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 54-64

سجاد روزبه کوهشاهی؛ کاکا شاهدی؛ سیدکریم افشاری پور؛ سیدحسین روشان


مروری بر کاربرد زغال‌های زیستی در حفاظت خاک و آب

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 9-18

ایمان صالح؛ مجید خزایی؛ جهانشاه صالح


ارزیابی تاثیر مقیاس‌ زمانی و مکانی بر رسوبدهی حوضه‌های کوچک در منطقه سنگانه

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 37-42

حمزه نور؛ حسین رجائی؛ علی باقریان کلات؛ رضا صدیق


آسیب شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج ساله‌ی توسعه کشور

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 37-45

سعید نجفی