دوره و شماره: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 7، اسفند 1399، صفحه 1-85 
نقش زمین‌پارچه‌ها در حفاظت آب ‌و‌ خاک

صفحه 1-17

حمزه محسنی پور صومعه‌سرائی؛ محسن حسینعلی‌زاده


مروری بر روش‌های کنترل جریان غلیظ ورودی به مخازن سدها در شرایط مختلف هیدرولیکی

صفحه 18-26

مهدی دستورانی؛ هادی رزاقیان؛ بهروز محسنی


ارزیابی کارایی روش‌های زمین آماری در برآورد بارندگی در حوزه آبخیز هراز

صفحه 27-41

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ مصطفی ذبیحی سیلابی


استخراج پهنه‌های سیلابی با استفاده از نسبت‌گیری طیفی داده‌های ماهواره‌ای Landsat-8 و Sentinel-2 (مطالعه موردی: سیل آق‌قلا)

صفحه 42-53

کامران گنجی؛ سعید قره‌چلو؛ احمد احمدی


برآورد رسوب سالانه و فرسایش خاک زیر حوزه آبخیز رود ارس با مدل تجربی RUSLE و داده‌های لندست 8

صفحه 54-64

سجاد روزبه کوهشاهی؛ کاکا شاهدی؛ سیدکریم افشاری پور؛ سیدحسین روشان


برآورد بار رسوب بستر با استفاده از روش درخت تصمیم‌گیری و مقایسه با روش‌های تجربی

صفحه 65-77

نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ پریسا حجه‌بخش؛ سارا پرویزی


تاب‌آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت

صفحه 78-85

پریسا فرضی؛ سیَد حمیدرضا صادقی؛ محمود جمعه‌پور