دوره و شماره: دوره 4، شماره 15 - شماره پیاپی 7، اسفند 1395 
ارزیابی دبی و کیفیت آب در ایستگاه بدوی رودخانه قره سو اردبیل

صفحه 1-9

حسین یوسفی؛ علی محمدی


روند تغییرات رواناب و کیفیت آب سطحی در رودخانه گرگانرود

صفحه 11-16

مینا دیلم؛ مهدی تیموری؛ حامد روحانی


تدقیق نقشه همبارش در حوضه های آبخیز کم داده به کمک گرادیان ارتفاع-بارش و تهیه لایه های خطا (مطالعه موردی حوضه آبخیز تفت-دهشر در استان یزد)

صفحه 17-23

سمانه پورمحمدی؛ محمد مهدی جوادیان زاده


سلامت آبخیز (قسمت دوم): مدل مفهومی فشار، وضعیت و پاسخ (PSR)

صفحه 25-30

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


گروه‌بندی آبخیز‌ها براساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش‌های مختلف خوشه‌بندی در استان اردبیل

صفحه 31-40

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی


استفاده از روش عکس‌برداری و پردازش تصویر در اندازه‌گیری قطر و سرعت قطرات باران شبیه‌سازی شده

صفحه 41-49

مازیار محمدی؛ عطاله کاویان؛ مقدسه فلاح؛ زهرا عبداللهی


بررسی حساسیت به فرسایش سازندهای سنگی حوزه آبخیز زیارت با استفاده از اندیس فرسایش

صفحه 51-58

حجت‌اله صمدی ارقینی؛ آیدینگ کرنژادی؛ سعیده جلالی