نویسنده = علی طالبی
وضعیت خدمات بوم‌سازگانی آب‌وخاک پس از اجرای طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده‌رود- چهل‌خانه)

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 68-82

زینب کریمی؛ علی طالبی


ارائه الگوی مدیریت جامع مبتنی بر شاخص‌های خدمات بوم‌سازگان در حوزه آبخیز زاینده‌رود

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 13-20

زینب کریمی؛ علی طالبی


مدیریت جامع اراضی یا مدیریت جامع آبخیز؟

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 57-66

زینب کریمی؛ علی طالبی


تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر آبخیزداری و ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل SWOT (حوزه آبخیز رودخانه دویرج)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 1-10

مهتاب علیمرادی؛ علی طالبی؛ حاجی کریمی


برآورد بار رسوب بستر با استفاده از روش درخت تصمیم‌گیری و مقایسه با روش‌های تجربی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 65-77

نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ پریسا حجه‌بخش؛ سارا پرویزی


گزارش اثربخشی انجمن آبخیزداری بر برنامه ششم توسعه ایران

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 57-62

لیلا غلامی؛ علی طالبی


نگاهی آماری به وضعیت فرسایش آبی در ایران

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 9-16

جمال مصطفایی؛ علی طالبی


اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 43-46

مهدی سلیمانی مطلق؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد