دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 7، اسفند 1400 
تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر آبخیزداری و ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل SWOT (حوزه آبخیز رودخانه دویرج)

صفحه 1-10

مهتاب علیمرادی؛ علی طالبی؛ حاجی کریمی


بررسی وابستگی عوامل اقلیمی و خیزش گردوغبار ازکانون‌های داخلی خوزستان

صفحه 11-19

فاطمه درگاهیان؛ بنفشه یثربی؛ محمد خسرو شاهی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر بیوپلیمر زانتان در کاهش فرسایش بادی خاک با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: دشت سجزی)

صفحه 20-29

کیانا ملک‌احمدی؛ محمود هاشمی؛ علی دهنوی؛ فرزاد حیدری


تعیین عرصه‌های مناسب پخش سیلاب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه فریمانه، شهرستان جغتای

صفحه 30-40

هادی دستورانی؛ مهدی بشیری؛ علی ماروسی


مرور پیشینه و معرفی مدل‌های سطح زمین (LSMs)

صفحه 41-53

مریم محمدرضایی؛ عبدالرضا بهره‌مند


افقی نو در حکمرانی شایسته آبخیز و توسعه پایدار

صفحه 54-60

علی طالبی؛ امین صالح پورجم؛ مهین کله هوئی؛ جمال مصفایی


مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک‌زی بر مؤلفههای هدررفت خاک‌ و آب

صفحه 61-70

اعظم مومزایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی